Klokkenluidersregeling

Algemeen

Pulsum accountants & adviseurs B.V. heeft ingevolge artikel 32 van de Verordening accountantsorganisatie (VAO) een ‘klokkenluidersregeling’ ingesteld. Personen van buiten de organisatie, of personen die aan de organisatie zijn verbonden, kunnen middels deze regeling (zonder gevaar voor hun rechtspositie) vermeende onregelmatigheden aan de orde stellen. De vermeende onregelmatigheden worden vastgelegd en vertrouwelijk en tijdig behandeld. Indien nodig worden passende maatregelingen genomen door de accountantsorganisatie.

Inhoud

  1. Algemeen
  2. Reikwijdte
  3. Procedure
  4. Rechtsbescherming
  5. Ingangsdatum en publicatie

2. Reikwijdte

Vermoeden van een misstand: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Pulsum accountants & adviseurs B.V. en/of haar medewerkers, in verband met:
a. een strafbaar feit of handelingen die leiden tot een strafbaar feit;
b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren;
d. een (dreigende) schending van binnen Pulsum geldende (gedrags-)regels;
e. een (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
f. alle verdere situaties, die naar mening van de melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden  en/of handelen van Pulsum, dan wel haar medewerkers, kan tevens gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.

Gebruik  maken van de klokkenluidersregeling van Pulsum vindt altijd plaats op basis van anonimiteit.

3. Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend plaats via schriftelijke communicatie t.a.v. de vertrouwenspersoon

Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via deze adressen.

3. De melding bevat ten minste een dagtekening en een duidelijke omschrijving van de misstand. Desgewenst bevat de melding de naam en het adres van de Melder.

4. De Vertrouwenspersoon bevestigt binnen een week, schriftelijk, aan de Melder dat de melding in goede orde is ontvangen.

5. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.

6. De Vertrouwenspersoon stelt de directie van de melding op de hoogte. Deze zal een onderzoek (laten) starten en eventueel andere noodzakelijke maatregelen (laten) nemen.

7. De Vertrouwenspersoon informeert de Melder uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de melding over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die genomen zijn. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de Vertrouwenspersoon de Melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de Melder geïnformeerd wordt over de afhandeling van zijn melding.

4. Rechtsbescherming

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhouding.

De directie van Pulsum accountants & adviseurs garandeert aan de medewerkers die te goeder trouw meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Pulsum, dan wel zijn/haar carrière.

In geval van het ter kwader trouw indienen van een melding aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling zal de directie zich beraden op de voortzetting van de arbeidsrelatie.

5. Ingangsdatum

Deze klokkenluidersregeling treedt in werking per 1 december 2014.

Persoonlijk/Vertrouwelijk

De klokkenluidersregeling en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon:

Pulsum accountants & adviseurs B.V.
T.a.v. de vertrouwenspersoon.
Postbus 790
2003 RT Haarlem